OFERTA
na Zarządzanie (Administrowanie) Nieruchomością

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy od ponad 60 lat zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami. Naszym atutem jest doświadczona i wykwalifikowana kadra posiadająca niezbędne umiejętności i kwalifikacje.
Naszym klientom zapewniamy pełną obsługę administracyjną z wykorzystaniem nowoczesnych technik zarządczych i profesjonalnych programów komputerowych wspomagających zarządzanie nieruchomościami w zakresie księgowości, rejestracji i rozliczenia opłat, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji danych.
Zapewniamy również skuteczną windykację należności i kompleksową obsługę prawną Wspólnoty.
Skala i stabilność naszej Spółdzielni pozwalają nam negocjować atrakcyjne ceny na usługi świadczone przez firmy zewnętrzne.
Oferta, którą Państwu przedstawiamy jest skierowana do Wspólnot Mieszkaniowych i Właścicieli Indywidualnych Nieruchomości. W ramach umowy o administrowanie
proponujemy przejęcie od Wspólnoty następujących czynności:
 

Obsługa administracyjna:
•    przygotowywanie rocznych planów gospodarczych,
•    negocjowanie i zawieranie umów w imieniu wspólnot na dostawę mediów i świadczone usługi, oraz kontrolę wykonywania zleconych zakresów,
•    występowanie w imieniu wspólnoty przed organami administracji państwowej i samorządowej, osobami fizycznymi i prawnymi w sprawach dotyczących nieruchomości,
•    zwoływanie i obsługa zebrań wraz z przygotowaniem projektów uchwał i regulaminów,
•    prowadzenie, oraz aktualizacja ewidencji poszczególnych lokali i spisu właścicieli wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej,
•    przygotowywanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów wspólnoty, oraz dokumentacji ogólnej nieruchomości i lokali wchodzących w jej skład,
•    współpraca z organami samorządowymi w zakresie funkcjonowania nieruchomości wspólnej,
•    stała analiza kosztów utrzymania nieruchomości, oraz weryfikacja ich realizacji w trakcie roku obrachunkowego,
•    współpraca z brokerami ubezpieczeniowymi w zakresie ubezpieczania części wspólnej nieruchomości, wybór najbardziej korzystnej oferty ubezpieczeniowej,
•    stała obsługa prawna w zakresie zwykłego zarządu nieruchomością wspólną,
•    prowadzenie korespondencji związanej z bieżącą obsługą.
 

Obsługa w zakresie księgowym:
•    prowadzenie pełnej ewidencji księgowej wspólnot mieszkaniowych, oraz poszczególnych właścicieli przy pomocy systemu komputerowego,
•    ustalanie zaliczek na utrzymanie części wspólnych nieruchomości, oraz opłat z tytułu świadczeń dla poszczególnych lokali,
•    rozliczanie mediów (zimnej i ciepłej wody, ogrzewania i wywozu nieczystości) zgodnie z przyjętymi regulaminami,
•    windykacja należności,
•    bieżące regulowanie należności z tytułu dostaw i usług, oraz opłat dotyczących wspólnoty,
•    przygotowanie rocznych sprawozdań finansowo – księgowych dla wspólnot mieszkaniowych,
•    składanie wymaganych dokumentów sprawozdawczych wspólnot mieszkaniowych do odpowiednich urzędów,
•    pomoc w uzyskaniu kredytu dla wspólnot mieszkaniowych.
 

Obsługa w zakresie technicznym:
•    zlecanie usunięcia awarii, oraz kontrola i rozliczenie wykonania prac,
•    przygotowywanie zakresu zadań remontowo – modernizacyjnych danej nieruchomości,
•    współpraca z organami samorządowymi i państwowymi w zakresie uzyskania niezbędnych pozwoleń przewidzianych prawem,
•    przygotowywanie kosztorysów inwestorskich dla wspólnot,
•    przeprowadzanie postępowań przetargowych,
•    negocjacje warunków umów z wykonawcami robót budowlanych,
•    nadzory nad przeprowadzanymi przez firmy remontami,
•    przeprowadzanie przeglądów nieruchomości – bieżących przewidzianych prawem,
•    prowadzenie książek obiektów budowlanych, oraz dokumentacji technicznej nieruchomości,
•    zlecanie przeglądów i kontroli elementów budynku (wynikających z warunków określonych w przepisach Prawa Budowlanego).

 

Obsługa prawna:

Obsługa prawna obejmuje zastępstwo procesowe przed sądem, oraz reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem czynności zarządu zwykłego w szczególności:
•    wnoszenie pozwów o zapłatę należności wspólnoty mieszkaniowej przeciwko dłużnikom,
•    dochodzenie zapłaty długu w drodze egzekucji komorniczych prawomocnych nakazów i wyroków,
•    dochodzenie zapłaty długu w drodze sprzedaży lokalu dłużnika,
•    dochodzenie prawidłowości rozliczeń finansowych od poprzedniego zarządcy,
•    dochodzenie wydania kompletnej dokumentacji nieruchomości od poprzedniego zarządcy lub dewelopera,
•    dochodzenie napraw gwarancyjnych i z tytułu rękojmi.

 

O wyborze wykonawcy i dostawcy dla Wspólnoty zawsze decyduje zgodnie z kompetencjami Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.
Każda umowa z kontrahentami przygotowana przez zarządzającego przed jej ostatecznym podpisaniem, będzie dostarczona do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w celu uzgodnienia jej treści.
Stawki za świadczone przez Spółdzielnię usługi oraz koszty utrzymania nieruchomości wspólnej zostaną określone w trakcie negocjacji i uzgodnień z Zarządem Wspólnoty po uwzględnieniu oczekiwań Wspólnoty, co do zakresu usług.
W przypadku zainteresowania Państwa naszą ofertą, służymy dodatkowymi informacjami, na ewentualne pytania odpowiemy osobiście lub telefonicznie.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
w Świdnicy