Zasady dotyczące obowiązkowych przeglądów technicznych

s.sobolak (ssobolak) on Jul 06 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy informuje o zasadach dotyczących obowiązkowych przeglądów technicznych:

  1. kontrola stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
  2. kontrola instalacji elektrycznej,
  3. kontrola instalacji i urządzeń gazowych.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 243 2010 r. poz. 1623 rozdział 6 „Utrzymanie obiektów budowlanych” art. 62 pkt.1 nakłada obowiązek na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego przeprowadzanie co najmniej raz w roku okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) znajdujących się w lokalach mieszkalnych. Spółdzielnia Mieszkaniowa na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej § 11 pkt 15 zobowiązuje lokatora do udostępnienia lokalu w celu sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych.

Przegląd wykonuje Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich „FLORIAN”

W przypadku nie wykonania przeglądu w corocznie wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie, lokator zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt protokół z przeglądu wykonany przez osobę uprawnioną.

 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U. 2020, poz. 1333, Prawo Budowlane rozdział 6 „Utrzymanie obiektów budowlanych” art. 62 ust. 2, nakłada obowiązek na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego poddawania kontroli:

„okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów”.

W przypadku wykrycia w lokalu usterek lub nieprawidłowości, w myśl zasad opisanych w regulaminie obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale (Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 33/2004 z dnia 26.10.2004 r.), obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznej w zakresie osprzętu elektrycznego, zabezpieczeń oraz instalacji przewodowej, stanowiących wyposażenie lokalu mieszkalnego, obciąża użytkownika lokalu.

Jeśli lokal nie zostanie udostępniony w pierwszym terminie przeglądu, lokator otrzyma ze Spółdzielni przypomnienie, wyznaczające nowy termin na 14 dni, od daty otrzymania pisma.

W celu umówienia terminu wykonania przeglądu, należy skontaktować się z firmą P.P.H.U. ELTEX.

W przypadku braku wykonania przeglądu w drugim terminie, zobowiązuje się lokatora do dostarczenia protokołu z w/w przeglądu, wykonanego na koszt własny przez osobę uprawnioną, w trzecim terminie, podanym przez Spółdzielnię.

 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 243 z 2010r poz. 1623 Prawo Budowlane rozdział 6 "Utrzymanie obiektów budowlanych” art.62.1, nakłada obowiązek na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego przeprowadzanie co najmniej raz w roku okresowej kontroli stanu technicznego sprawności instalacji i urządzeń gazowych znajdujących się w lokalach mieszkalnych. Spółdzielnia Mieszkaniowa na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej § 11 pkt.15 zobowiązuje lokatora do udostępnienia lokalu w celu sprawdzenia stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych.

Przegląd wykonuje firma „GAZOMER ZUH”, z którą można telefonicznie uzgodnić dogodny termin dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania.

Back


Warunki bezpiecznego użytkowania mieszkań


Szanowni Państwo!!!


Zima przynosi tragiczne skutki związane z eksploatacją naszych mieszkań. Na przestrzeni ostatnich kilku lat można w skali całego kraju zaobserwować wzrost zatruć tlenkiem węgla zawartym w spalinach pochodzących z gazowych ogrzewaczy wody (popularnych junkersów).
 

Wśród wielu przyczyn tego stanu w pierwszym rzędzie wyróżnić trzeba ograniczanie wentylacji poprzez: szczelne zamknięcia okien przy równoczesnym braku otworów nawiewnych, zatykanie kratek wentylacyjnych w ścianach i drzwiach łazienkowych, montowanie wentylatorów elektrycznych w miejscu kratek wentylacyjnych lub stosowanie mechanicznych okapów wyciągowych Jeżeli chcemy bezpiecznie mieszkać, to powinniśmy:
bezwzględnie stosować się do zaleceń osób uprawnionych do dokonywania przeglądów przewodów kominowych w Twoim mieszkaniu. Przy wymianie stolarki lokator powinien dodatkowo doposażyć na swój koszt nowe okna w nawiewniki, nie zamykać, nie zaklejać kratek wentylacyjnych, oraz samowolnie ingerować w przewody kominowe. co najmniej raz w roku powierzać uprawnionemu konserwatorowi przegląd podgrzewacza wody.

Czytaj dalej....


Reklama

Związek Rewizyjny RP   Związek Rewizyjny RP