Przetarg na najem lokali użytkowych

s.sobolak (ssobolak) on Jun 28 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na najem:
 

  • lokalu użytkowego nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 103,76 m2 (w tym lokal o pow. 75,24 m2 oraz piwnica o pow. 28,52 m2), znajdującego się przy ul. Zamenhofa 42 w Świdnicy.

  • lokalu użytkowego nr 2 o łącznej powierzchni użytkowej 94,48 m2, znajdującego się przy ul. Bohaterów Getta 2 w Świdnicy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na najem:
 

  • lokalu użytkowego nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 103,76 m2 (w tym lokal o pow. 75,24 m2 oraz piwnica o pow. 28,52 m2), znajdującego się przy ul. Zamenhofa 42 w Świdnicy.

  • lokalu użytkowego nr 2 o łącznej powierzchni użytkowej 94,48 m2, znajdującego się przy ul. Bohaterów Getta 2 w Świdnicy.

Wywoławcza stawka eksploatacyjna za 1 m2 powierzchni lokalu nr 1 wynosi 10,00 zł. netto miesięcznie, natomiast lokalu nr 2 wynosi 25,00 zł. netto miesięcznie. Dodatkowo Najemca lokalu jest zobowiązany uiszczać opłaty za centralne ogrzewania, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, opłatę abonamentową, podatek od nieruchomości, podatek VAT. Branża lokalu dowolna, przy czym uczestnicy przetargu muszą poinformować Komisję na jaki rodzaj działalności będą chcieli przeznaczyć przedmiotowy lokal.

Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Formularz specyfikacji można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8, pok. nr 14.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.07.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni (adres jw.).

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Kierownik Działu Eksploatacji Nieruchomości, pok. nr 13, tel. 74 852-12-73.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Back


Warunki bezpiecznego użytkowania mieszkań


Szanowni Państwo!!!


Zima przynosi tragiczne skutki związane z eksploatacją naszych mieszkań. Na przestrzeni ostatnich kilku lat można w skali całego kraju zaobserwować wzrost zatruć tlenkiem węgla zawartym w spalinach pochodzących z gazowych ogrzewaczy wody (popularnych junkersów).
 

Wśród wielu przyczyn tego stanu w pierwszym rzędzie wyróżnić trzeba ograniczanie wentylacji poprzez: szczelne zamknięcia okien przy równoczesnym braku otworów nawiewnych, zatykanie kratek wentylacyjnych w ścianach i drzwiach łazienkowych, montowanie wentylatorów elektrycznych w miejscu kratek wentylacyjnych lub stosowanie mechanicznych okapów wyciągowych Jeżeli chcemy bezpiecznie mieszkać, to powinniśmy:
bezwzględnie stosować się do zaleceń osób uprawnionych do dokonywania przeglądów przewodów kominowych w Twoim mieszkaniu. Przy wymianie stolarki lokator powinien dodatkowo doposażyć na swój koszt nowe okna w nawiewniki, nie zamykać, nie zaklejać kratek wentylacyjnych, oraz samowolnie ingerować w przewody kominowe. co najmniej raz w roku powierzać uprawnionemu konserwatorowi przegląd podgrzewacza wody.

Czytaj dalej....


Reklama

Związek Rewizyjny RP   Związek Rewizyjny RP