PLAN REMONTÓW NA ROK 2019

s.sobolak (ssobolak) on Mar 04 2019

Uchwała Nr 13/2018

Rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy z 18.12.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planu remontów na 2019.

 

§ 1

 

1. Działając na podstawie § 91 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy zatwierdza do realizacji plan remontów na rok 2019.

2. Plan remontów na rok 2019 stanowią załączniki do uchwały:

  • załącznik nr 1 - remonty chodników
  • załącznik nr 2 - wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej
  • załącznik nr 3 - remonty różne

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

 

§ 3

 

Uchwała obowiązuje z dniem przyjęcia.

 

Łącze do załączników: PLAN REMONTOW 2019 r.

Back


Warunki bezpiecznego użytkowania mieszkań


Szanowni Państwo!!!


Zima przynosi tragiczne skutki związane z eksploatacją naszych mieszkań. Na przestrzeni ostatnich kilku lat można w skali całego kraju zaobserwować wzrost zatruć tlenkiem węgla zawartym w spalinach pochodzących z gazowych ogrzewaczy wody (popularnych junkersów).
 

Wśród wielu przyczyn tego stanu w pierwszym rzędzie wyróżnić trzeba ograniczanie wentylacji poprzez: szczelne zamknięcia okien przy równoczesnym braku otworów nawiewnych, zatykanie kratek wentylacyjnych w ścianach i drzwiach łazienkowych, montowanie wentylatorów elektrycznych w miejscu kratek wentylacyjnych lub stosowanie mechanicznych okapów wyciągowych Jeżeli chcemy bezpiecznie mieszkać, to powinniśmy:
bezwzględnie stosować się do zaleceń osób uprawnionych do dokonywania przeglądów przewodów kominowych w Twoim mieszkaniu. Przy wymianie stolarki lokator powinien dodatkowo doposażyć na swój koszt nowe okna w nawiewniki, nie zamykać, nie zaklejać kratek wentylacyjnych, oraz samowolnie ingerować w przewody kominowe. co najmniej raz w roku powierzać uprawnionemu konserwatorowi przegląd podgrzewacza wody.

Czytaj dalej....


Reklama

Związek Rewizyjny RP   Związek Rewizyjny RP