skip to content

Walne Zgromadzenie 2019

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni - 2019


 

WYNIKI WYBORÓW DO RADY NADZORCZEJ NA KADENCJĘ 2019-2022 - PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNO-MANDATOWEJ

 

Zawiadomienie

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, działając na podstawie art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz. 845 – tekst jednolity) oraz § 75 ust.1, z uwzględnieniem § 77 Statutu Spółdzielni, informuje, że w dniu 04 czerwca 2019 r. o godz. 17:00 w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8, sala Klubu na parterze, zostanie przeprowadzone Walne Zgromadzenie, które odbywa się w częściach.

Proponowany porządek obrad:


 1.    Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 2.    Wybór Komisji Skrutacyjno-mandatowej.
 3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i odczytanie pełnomocnictw.
 4.    Odczytanie porządku obrad.   
 5.    Wybory do Rady Nadzorczej.
 6.    Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018 – podjęcie uchwały
 7.    Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny sprawozdania finansowego za rok 2018 – podjęcie uchwały.   
 8.    Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018 - podjęcie uchwały.      
 9.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego.    
10.    Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu za 2018 r.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, w granicach, której Zarząd może podejmować zobowiązania.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania.
13.    Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał, wraz ze wszystkimi sprawozdaniami będącymi przedmiotem obrad, będą wyłożone 14 dni przed terminem I części Walnego Zgromadzenia tj. od 21.05.2019 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8 - w pokoju nr 20 od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 do 14:00 a we wtorki od 8:00 do 16:00.
Informujemy, że I część Walnego Zgromadzenia odbędzie się dnia 04.06.2019 r.
Każdy członek ma prawo zapoznania się z w/w materiałami w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej Spółdzielni www.spoldzielnia.swidnica.pl w dziale Spółdzielnia/Walne Zgromadzenie 2019.
Terminy zgłaszania projektów uchwał (w tym kandydatów do Rady Nadzorczej) oraz poprawek do projektów uchwał określone są w § 77 statutu Spółdzielni.
W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie danej części Walnego Zgromadzenia, za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem.
W przypadku pełnomocników – za okazaniem oryginału pełnomocnictwa potwierdzającego prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu (wzór poniżej).

 

PEŁNOMOCNICTWO POTWIERDZAJĄCE PRAWO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNICY NA KADENCJĘ 2019-2022

OPINIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA 2018 r.

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2018

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNICY 2018

BILANS 2018

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2018

KANDYDACI DO RADY NADZORCZEJ NA KADENCJĘ 2019-2022

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE 2019

POPRAWKI DO UCHWAŁ I PROJEKTY UCHWAŁ PO POPRAWKACH

 

Kominikat

 

Ustala się, że Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy w roku 2019 zorganizowane zostaje w 6 częściach:

I część Walnego Zgromadzenia (04.06.2019 r.) obejmuje członków zamieszkałych:

 • ul. Riedla 1-3, 5-7

 • ul. Riedla 2-8

 • ul. Riedla 9-11

 • ul. Riedla 10-16

 • ul. Riedla 18-24

 • ul. Kozara-Słobódzkiego 1-5

 • ul. Kozara-Słobódzkiego 2-8

 • ul. Kozara-Słobódzkiego 7-11

 • ul. Kozara-Słobódzkiego 12-18a

 • ul. Kozara-Słobódzkiego 35-39

 • ul. Kozara-Słobódzkiego 55-59

 • ul. Kard. Wyszyńskiego 2-6

 • ul. Kard. Wyszyńskiego 7-9

 • ul. Kard. Wyszyńskiego 8-12

 • ul. Kard. Wyszyńskiego 14-18

 

II część Walnego Zgromadzenia (05.06.2019 r.) obejmuje członków zamieszkałych :

 • ul. Dąbrowskiego 7-15, 17-19, 21-23, 25-67, 69-91

 • ul. Dąbrowskiego 99-105, 107-117 i Pl. Piłsudskiego 15-20

 • Pl. Piłsudskiego 1-4, 5-9

 • Pl. Piłsudskiego 21-24 i E. Plater 5, 7, 9

 • ul. Marcinkowskiego 1-25

 • ul. Marcinkowskiego 29-63

   

III część Walnego Zgromadzenia (06.06.2019 r.) obejmuje członków zamieszkałych:

 • ul. Prądzyńskiego 1-7, 15-21, 23-31, 33-39 i Langiewicza 1-9

 • ul. Prądzyńskiego 43-163

 • ul. Waryńskiego 1-31

 • ul. Waryńskiego 31a,b,c

 • ul. Waryńskiego 33, 35, 37

 • ul. Waryńskiego 41, 43, 45

 • ul. Waryńskiego 47-49, 51-53

 • ul. Waryńskiego 55-89

 

IV część Walnego Zgromadzenia (10.06.2019 r.) obejmuje członków zamieszkałych:

 • ul. Bohaterów Getta 2-6

 • ul. Bohaterów Getta 14-16

 • ul. Teatralna 6-12

 • ul. Teatralna 14-16

 • ul. Pułaskiego 27-37

 • ul. Długa 14, 18

 • ul. Saperów 4-8, 10-14, 16 i Ks. Agnieszki 5-11

 • ul. Saperów 9-15, 17-21a, 21-25a i Parkowa 1-7

 • ul. Ks. Bolka 23-25

 • ul. Siostrzana 1-25 i 7a

 

V część Walnego Zgromadzenia (11.06.2019 r.) obejmuje członków zamieszkałych:

 • ul. Kilińskiego 1-3, 5-11, 23-29 i Kopernika 21-23, 25-27, 29-31

 • ul. Kilińskiego 41-45, 47-53

 • ul. Kopernika 28-30 i Kołłątaja 29-33, 35-37, 39-41

 • ul. Kołłątaja 28-34, 38-44, Dębowa 1-7, Klonowa 2 i Okrężna 43, 49

 • ul. Okrężna 27-29

 • ul. Okrężna 37a-e

 • ul. P. Skargi 16-20

 • ul. P. Skargi 22-28, 30-32, Kilińskiego 59-63, Rolnicza 8-10

 • ul. Wrocławska 24-24a i Wodna 1-3

 • członkowie-osoby prawne, członkowie posiadający wyłącznie własnościowe prawo do lokali użytkowych i garaży.

 • Marcinowice ul. Staffa i Asnyka.

   

VI część Walnego Zgromadzenia (12.06.2019 r.) obejmuje członków zamieszkałych:

 • ul. Bema 1, Jasińskiego 2a,b

 • ul. Bema 2, 4, 6-16, 18, 20-28

 • ul. Jasińskiego 4-14

 • ul. Jasińskiego 9

 • ul. Jasińskiego 18-26

 • ul. Wróblewskiego 1-25, 27, 29, 31-57 i Zamenhofa 62, 64

 • ul. M. Kunic 11-19

 • ul. Zamenhofa 48-58

 • ul. Ofiar Oświęcimskich 9-9a, 11-13

 • ul. Ofiar Oświęcimskich 27-27a, 29-29a, 31-31a

 • ul. Ofiar Oświęcimskich 32-36

 • ul. Ofiar Oświęcimskich 38-42

 • ul. Zamenhofa 37-41

 • ul. Zamenhofa 49-51

 • ul. Jałowcowa 4-8 i Jarzębinowa 26-30.

Up