skip to content

Walne Zgromadzenie 2018

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni - 2018


 

Zawiadomienie

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, działając na podstawie art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zmianami) oraz § 75 ust.1, z uwzględnieniem § 77 Statutu Spółdzielni, informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 1700 w budynku Spółdzielni w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8, sala Klubu na parterze, zostanie przeprowadzone Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej odbywane w częściach.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

 2. Wybór Komisji Skrutacyjno-mandatowej.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i odczytanie pełnomocnictw.

 4. Przyjęcie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017 – podjęcie uchwały.

 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017 – podjęcie uchwały

 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny sprawozdania finansowego za rok 2017 – podjęcie uchwały.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego.

 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu za 2017 r.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, w granicach której Zarząd może podejmować zobowiązania.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany Statutu Spółdzielni.

 13. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał, wraz ze wszystkimi sprawozdaniami będącymi przedmiotem obrad i projektem statutu, będą wyłożone 14 dni przed terminem I części Walnego Zgromadzenia tj. od 04.06.2018 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8 – w pokoju nr 20, od poniedziałku do czwartku w godz. od 800 do 1400 a we wtorki od 800 do 1600.

Informujemy, że I część Walnego Zgromadzenia odbędzie się dnia 18.06.2018 r.

Każdy członek ma prawo zapoznania się z w/w materiałami w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej Spółdzielni www.spoldzielnia.swidnica.pl, w dziale Spółdzielnia/Walne Zgromadzenie 2018

Terminy zgłaszania projektów uchwał i poprawek do projektów uchwał określone są w § 77 statutu Spółdzielni.

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie danej części Walnego Zgromadzenia, za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem.

W przypadku pełnomocników – za okazaniem pełnomocnictwa potwierdzającego prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu.

 

( WZÓR PEŁNOMOCNICTWA POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU).

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy

 


 

Harmonogram Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, działając na podstawie art. 83 ust.1 znowelizowanej Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14.06.2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.873 z późn. zmianami) oraz § 91 ust 1. pkt 16 statutu ustala, że Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy w roku 2018 zorganizowane zostaje w 6 częściach:

 

I część Walnego Zgromadzenia (18.06.2018 r.) obejmuje członków zamieszkałych:

 • ul. Riedla 1-3, 5-7

 • ul. Riedla 2-8

 • ul. Riedla 9-11

 • ul. Riedla 10-16

 • ul. Riedla 18-24

 • ul. Kozara-Słobódzkiego 1-5

 • ul. Kozara-Słobódzkiego 2-8

 • ul. Kozara-Słobódzkiego 7-11

 • ul. Kozara-Słobódzkiego 12-18a

 • ul. Kozara-Słobódzkiego 35-39

 • ul. Kozara-Słobódzkiego 55-59

 • ul. Kard. Wyszyńskiego 2-6

 • ul. Kard. Wyszyńskiego 7-9

 • ul. Kard. Wyszyńskiego 8-12

 • ul. Kard. Wyszyńskiego 14-18

 

II część Walnego Zgromadzenia (19.06.2018 r.) obejmuje członków zamieszkałych :

 • ul. Dąbrowskiego 7-15, 17-19, 21-23, 25-67, 69-91

 • ul. Dąbrowskiego 99-105, 107-117 i Pl. Piłsudskiego 15-20

 • Pl. Piłsudskiego 1-4, 5-9

 • Pl. Piłsudskiego 21-24 i E. Plater 5, 7, 9

 • ul. Marcinkowskiego 1-25

 • ul. Marcinkowskiego 29-63

   

III część Walnego Zgromadzenia (20.06.2018 r.) obejmuje członków zamieszkałych:

 • ul. Prądzyńskiego 1-7, 15-21, 23-31, 33-39 i Langiewicza 1-9

 • ul. Prądzyńskiego 43-163

 • ul. Waryńskiego 1-31

 • ul. Waryńskiego 31a,b,c

 • ul. Waryńskiego 33, 35, 37

 • ul. Waryńskiego 41, 43, 45

 • ul. Waryńskiego 47-49, 51-53

 • ul. Waryńskiego 55-89

 

IV część Walnego Zgromadzenia (21.06.2018 r.) obejmuje członków zamieszkałych:

 • ul. Bohaterów Getta 2-6

 • ul. Bohaterów Getta 14-16

 • ul. Teatralna 6-12

 • ul. Teatralna 14-16

 • ul. Pułaskiego 27-37

 • ul. Długa 14, 18

 • ul. Saperów 4-8, 10-14, 16 i Ks. Agnieszki 5-11

 • ul. Saperów 9-15, 17-21a, 21-25a i Parkowa 1-7

 • ul. Ks. Bolka 23-25

 • ul. Siostrzana 1-25 i 7a

 

V część Walnego Zgromadzenia (25.06.2018 r.) obejmuje członków zamieszkałych:

 • ul. Kilińskiego 1-3, 5-11, 23-29 i Kopernika 21-23, 25-27, 29-31

 • ul. Kilińskiego 41-45, 47-53

 • ul. Kopernika 28-30 i Kołłątaja 29-33, 35-37, 39-41

 • ul. Kołłątaja 28-34, 38-44, Dębowa 1-7, Klonowa 2 i Okrężna 43, 49

 • ul. Okrężna 27-29

 • ul. Okrężna 37a-e

 • ul. P. Skargi 16-20

 • ul. P. Skargi 22-28, 30-32, Kilińskiego 59-63, Rolnicza 8-10

 • ul. Wrocławska 24-24a i Wodna 1-3

 • członkowie-osoby prawne, członkowie posiadający wyłącznie własnościowe prawo do lokali użytkowych i garaży.

 • Marcinowice ul. Staffa i Asnyka.

   

VI część Walnego Zgromadzenia (26.06.2018 r.) obejmuje członków zamieszkałych:

 • ul. Bema 1, Jasińskiego 2a,b

 • ul. Bema 2, 4, 6-16, 18, 20-28

 • ul. Jasińskiego 4-14

 • ul. Jasińskiego 9

 • ul. Jasińskiego 18-26

 • ul. Wróblewskiego 1-25, 27, 29, 31-57 i Zamenhofa 62, 64

 • ul. M. Kunic 11-19

 • ul. Zamenhofa 48-58

 • ul. Ofiar Oświęcimskich 9-9a, 11-13

 • ul. Ofiar Oświęcimskich 27-27a, 29-29a, 31-31a

 • ul. Ofiar Oświęcimskich 32-36

 • ul. Ofiar Oświęcimskich 38-42

 • ul. Zamenhofa 37-41

 • ul. Zamenhofa 49-51

 • ul. Jałowcowa 4-8 i Jarzębinowa 26-30.


 

PROJEKT STATUTU 2018

PROJEKTY UCHWAŁ

ZŁOŻONE POPRAWKI DO PROJEKTÓW UCHWAŁ - UCHWAŁY NR 9 i 10

OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SWIDNICY

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE ZARZADU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2017

 

Świdnica 04.07.2018 r.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy informuje, że Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2018 zostało przeprowadzone w 6 częściach 18, 19, 20, 21, 25 i 26 czerwca.

 

Zgodnie z § 82 punkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy w dniu 2 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, podczas którego (w oparciu o protokoły Komisji skrutacyjno-mandatowych 6 części Walnego Zgromadzenia) dokonano autoryzacji treści podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał oraz potwierdzono, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte.

 

Zgodnie z dyspozycją § 82 punkt 4 Statutu podaje się do wiadomości członków przyjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały:

 

1. Uchwała Nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017.

2 Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017.

3. Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy za rok 2017.

4. Uchwała Nr 4 w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego netto za rok 2017.

5. Uchwała Nr 5 w sprawie absolutorium za rok 2017 członkom Zarządu.

6. Uchwała Nr 6 w sprawie oznaczenia najwższej sumy zobowiązań, w granicach której Zarząd może zaciągać zobowiązania.

7. Uchwała Nr 7 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022.

8. Uchwała Nr 8 w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.

9. Uchwała Nr 9 w sprawie wprowadzenia zmiany do projektu Statutu w § 80 ust. 2.

Up