skip to content

Regulaminy

Regulamin Spółdzielczego Biura Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami

Regulamin

Regulamin rozliczeń kosztów gosp. zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali

Regulamin zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki nieruchomościami spółdzielczymi oraz ustalania opłat wnoszonych do spółdzielni za używanie lokali - obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy opracowany został na podstawie ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze /tekst jednolity Dz.U. z 2003r Nr 188 poz. 1848 z późn. zmianami i Dz.U.nr 125 z 2007 roku poz. 873 (oraz Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000) Dz.U. z 2003 Nr 119 poz. 1116 roku oraz Dz.U.nr 125 z 2007 roku poz.873/ i innych ustaw.
Uwzględniono zmiany do statutu wprowadzone uchwałami Walnego Zgromadzenia: Nr 11 z 2008 r. oraz Nr 8,9,10,11,12,17,18 i 19 z 2015 r. oraz Nr 7, 8, 9 z 2016 r. oraz 9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23 z 2017 r.

Statut 2017

Regulamin porządku domowego

Regulamin niniejszy określa zasady używania lokali w domach Spółdzielni oraz prawa i obowiązki lokatorów /najemców lokali/ zajmujących lokale mieszkalne i użytkowe w domach spółdzielczych na terenie miasta Świdnicy i Marcinowic w zakresie porządku, czystości i bezpieczeństwa.

Regulamin porządku domowego
Zmiana w Regulaminie porządku domowego
Załącznik nr 1 do Regulaminu porządku domowego
Załącznik1Z do Regulaminu Parkowania - Strefa ruchu

Uchwala nr 21-2017 Zasady odplatnego sprzatania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w Spoldzielni Mieszkaniowej w Swidnicy

Wzór wniosku na odplatne sprzatanie klatki schodowej

Regulamin przetargów

Niniejszy regulamin ustala zasady i tryb przeprowadzania przetargów dotyczących:

  • wykonania inwestycji, robót i remontów kapitalnych na zlecenie Spółdzielni,
  • wykonania usług na rzecz Spółdzielni,
  • sprzedaży, najmu i dzierżawy mienia Spółdzielni, z wyłączeniem przetargów na zasiedlenie mieszkań uzyskanych z odzysku.

Regulamin przetargow.pdf

 

Regulamin rozliczania kosztów CO i CWU Regulamin obowiązków SM i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokaleRegulamin przetargów na sprzedaż mieszkań z odzyskuKlauzula o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8, 58-105 Świdnica, zwana dalej Spółdzielnią;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków statutowych Spółdzielni i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących lokal

Oświadczenie do ustalenia wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych

oswiadczenie.doc

oswiadczenie.pdf

 

Up